نام و نام خانوادگی : دکتر علیرضا محمودی

سمت : مسئول کمیته پزشکی

هیات فوتبال خراسان جنوبی