نام و نام خانوادگی : رضا روشندل

سمت : مسئول کمیته ساحلی

هیات فوتبال خراسان جنوبی