نام و نام خانوادگی : رضا مهران پور

هیات فوتبال خراسان جنوبیسمت : رئیس کمیته انضباطی

 

 

 

 

 

 


نام و نام خانوادگی : مهدی فیاض بخش

هیات فوتبال خراسان جنوبیسمت : اعضای کمیته

 

 

 

 

 

 


نام و نام خانوادگی : حسین کوثری

هیات فوتبال خراسان جنوبیسمت : اعضای کمیته