نام و نام خانوادگی : مهدی الهی

سمت : مسئول کمیته استعداد یابی

هیات فوتبال خراسان جنوبی