نام و نام خانوادگی : علی برات زاده

هیات فوتبال خراسان جنوبیسمت : نایب رئیس هیات

 

 

 

 

 

 


نام و نام خانوادگی : خانم رضایی

هیات فوتبال خراسان جنوبیسمت : نماینده باشگاه ها

 

 

 

 

 

 


نام و نام خانوادگی : حمیدرضا قیطاسی

هیات فوتبال خراسان جنوبیسمت : نماینده باشگاه ها