رشیدی: رده آنگولا در رنکینگ فیفا نشان می‌داد چه کیفیتی دارد/ بردن هنگ‌کنگ و افغانستان که دستاورد نیستمنبع: https://tn.ai/2956977