نام و نام خانوادگی : حسن قهوه چی

سمت : رئیس هیات فوتبال

حسن قهوه چی