دلیل توهین‌ها به طارمی از نگاه نشریه باشگاه پورتونشریه باشگاه پورتو پس از گلزنی مهاجمی که نوک پیکان حریفان قرار داشت، به تمجید از او پرداخت.


منبع: https://tn.ai/2957128