تعویق سه دیدار از هفته‌های پنجم و ششم لیگ برترسه مسابقه از هفته‌های پنجم و ششم لیگ برتر فوتبال به تعویق افتاد.


منبع: https://tn.ai/2955909