نام و نام خانوادگی : حسین حیدرزاده

سمت : مسئول امور مالی

هیات فوتبال خراسان جنوبی