نام و نام خانوادگی : علی کهنسال

سمت : مسئول امور شهرستانها و باشگاه ها

هیات فوتبال خراسان جنوبی